Loading

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA, İMHA VE ANONİMLEŞTİRME POLİTİKASI

 1. AMAÇ
GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI., 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’)yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temasettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alangerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz. İşbu Kişisel VerileriSaklama İmha ve Anonimleştirme Politikası (“Politika”), kişisel verilerin GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması ve silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI ’nin tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkinesaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI. çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI. ile ilişki içindebulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır. Yönetmelik uyarınca GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTISicile kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusu olarakuhdesinde bulunan kişisel verileri kişisel veri envanterine uygun bir şekilde saklamak vegerektiğinde silmek, yok etmek ya da anonim hale getirmek için bir Politika hazırlamak ve buPolitikaya uygun hareket etmek ile yükümlüdür. Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:
 1. a) Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ilkelere uyulacaktır.
b)GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI, işbu Politikayı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin Yönetmelik, Kanun veilgili mevzuata uygun olarak silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği anlamınagelmeyeceğini kabul etmektedir. c)GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI, kişisel verileri saklarken yahut silerken, yok ederken veya anonim hale getirirkenKanunun 12. maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, KişiselVerileri Koruma Kurulu’nun alacağı kararlara ve Politikaya uygun hareket edeceğini kabul, beyan vetaahhüt eder. d)GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTIbünyesinde bulundurduğu kişisel verilerin amacı tamamen veya kısmen otomatikolan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenenkişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında İşbu Politika’ya vePolitika’ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüteder.  
 1. KAPSAM
Bu Politika, GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTItüm süreçlerinde uygulanır.
 1. TANIMLAR
Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur. Yönetmelik: Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya AnonimHaline Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur. Kayıt Ortamı :Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıtsisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenenkişisel verilerin bulunduğu her türlü ortama verilen addır. Kişisel Veriİşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduklarıkişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, very kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuylailişkilendirerek oluşturdukları ve detaylandırdıkları envanterdir. İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonym hale getirilmesidir. Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadankalkması durumunda; kişisel verileri saklama ve imha politikasındabelirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yoketme veya anonim hale getirme işlemidir. Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilidir. Veri-Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıtsistemidir. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıtsisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veyatüzel kişidir. Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzelkişi kategorisidir. İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesindensorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusuorganizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimatdoğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde bulunan tanımlar işbu Politika içinde geçerlidir.
 1. REFERANSLAR
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
 • Veri Sorumluları Sicili Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelikler
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
5.1. İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTIkişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarakişlemektedir. Bu çerçevede, GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTItarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alanaşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTIveri işleme süreçleribaşta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlariçinde kalınarak yürütülmektedir. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI. , tarafından işlenen kişisel verilerin doğru vegüncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçekdurumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunularak veri sahiplerine gerekliimkânlar tanınmaktadır. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI. yalnızca açık ve kesin olarak belirlenenmeşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetindebulunmamaktadır. Bu kapsamda, GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI.  yalnızca veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ilebağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI.tarafından veriler, KVKK ve ilgilidiğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesineelverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayankişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleriamaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI. Ilgilimevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süreyoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI. gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır. 5.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI tarafından kişisel verileraşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir. Kanun’da sayılan istisnalardışında, GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTIni , ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel very işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızasıolmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukukigeçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğününkorunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusununmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özelnitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bukapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, very sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili verilerdışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızasıolmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterliönlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızınişlenebilmektedir:
 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbi teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
5.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar dahilindeişlenebilecektir.
 • İnsan kaynakları operasyonları,
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,
 • Çalışan sözleşme süreci yönetimi,
 • Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması,
 • Kan grubu listelerinin tutulması,
 • Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi,
 • Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alt işverenlik kapsamında uygunluk değerlendirmelerinin yapılması,
 • Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,
 • Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,
 • İnternet log kayıtlarının tutulması,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması,
 • Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı,
 • Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,
 • Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,
 • Şirket içi operasyonları ,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,
 • Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,
 • Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası
Yukarıda belirtilen kategoriler sizleri bilgilendirme amaçlı olup GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI ’nin gelecekteki ticari veişletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibidurumlarda GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI, sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilenkategorileri sizler için ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir. 5.4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca fiziksel veya elektronik ortamda güvenlibir şekilde saklanmaktadır. 5.5. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI’ni , kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alanhükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede,kişisel veriler, GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI.’ni  tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilereaktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halindekişisel veriler GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTItarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin deaktarılabilecektir.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukukigeçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğününkorunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusununmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verilerbakımından ise,
✓ Kamu sağlığının korunması, ✓ Koruyucu hekimlik, ✓ Tıbbî teşhis, ✓ Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ✓ Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimigibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullarauyulmaktadır. 5.6. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda very sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin very sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verininaktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızasıaranmaksızın GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI.’ni  tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarımyapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise,GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhütedecektir. 5.7. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ GEREĞİNCEHAKLARINIZ Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
 1. Kişisel veri olarak işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veri olarak işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncükişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararıngiderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.
Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika’nın 5 no’lu ekinde bulunan veri sahibi başvuruformunun ıslak imzalı bir nüshasını, GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI  iletişim adreslerine şahsen veya posta / kargo vasıtasıyla ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması yahut GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI‘ye  gönderilmesi hakkındadetaylı bilgiler, 5 no’lu ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır. GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI, ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibineulaştıracaktır GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, very sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI tarafından başvuruculardan ekbilgi veyahut belge talep edilebilecektir. 5.8. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTIkişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeyeyönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın 12(1). maddesinde öngörülentedbirler şunlardır:
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
5.9. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesiamacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarakziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenmeamaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığınadair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTItarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuattaöngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde isegörüntüleme yapılmamaktadır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz;6698 Sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunlarınbelirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek ve anonimleştirilecektir. 6.1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişiselverilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesiişlemidir. Veri sorumlusu, ilgili politika ve prosedürlerinde kişisel verilerin silinmiş sayılması içinüçüncü fıkrada belirtilen koşulların nasıl sağlandığını açıklar. Herhangi bir veri kayıt sistemininparçasını teşkil eden ve otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi;Tarama yoluyla veya sayısallaştırılmadan elektronik ortama aktarılan kâğıt halindeki gerekli olmayankişisel verilerin anonimleştirilmesi yoluyla yapılacaktır. GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI, kişisel verileri sildiğidurumlarda, verileri hiçbir şekilde erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale getirecektir. GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTIbu işlemi yaparken verilerin hiçbir kullanıcı tarafından erişilemez veya tekrar kullanılamaz olduğunugaranti etmektedir. Bu garanti, veri sorumlusunun sorumluluğu altındadır. Silme sırasında, silinmemesi gereken kişisel veriler de yapılan silmeden etkileniyorsa veerişilemeyecek ve/veya kullanılamayacak hale geliyorsa GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI , KVKK Çalışma Grubu’nunkarar alarak uygulayabileceği aşağıdaki yöntemlerin bir arada sağlanması da silme olarakdeğerlendirilecektir:
 1. a) Kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde arşivlenmesi
 2. b) Kişisel verilerin her türlü erişime kapalı olması
 3. c) Kişisel verilere yalnızca gerekli durumlarda yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesinisağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması
 4. d) Belirtilen silme sayma yöntemleri, Yönetmelik’e bağlı olup ilgili durumlarda güncellenmesi VeriSorumlusu’nun sorumluluğundadır.
6.2. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ Yok etme işlemi GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI’nin verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktırve GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTIbu verileri tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirmekle yükümlüdür. Bu işlemler sırasında GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTIçalışanları ve ilgili departmanlar KVKK Çalışma Grubu’na yokedilecek ilgili verileri bildirmekle yükümlüdür, sonrasında ise GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTIgerekli her türlü teknik veidari tedbiri alacaktır. 6.3. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİMLEŞTİRİLMESİ Anonim hale getirme işlemi, GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI‘nin kişisel verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediğidurumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçekkişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI içerisinde veri sahibi iş biriminin görevidir. Verisahibi iş birimi, verilerin yok edilmesi için denetimi kendisi tarafından yapılmak kaydıyla farklı departmanlarından destek alabilir. Verilerin anonimleştirilmesi sırasında GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI., tek yönlü fonksiyonlar ile şifreleme gibiyöntemler kullanabilir. Uygulanacak yöntemin doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda KVKKÇalışma Grubu’na danışılmalıdır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA YÖNTEMLERİ VE SÜRECİ
Kişisel verilerin imhası için GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI, imha sırasında kullanılabilecek tüm yöntemleri İşbuPolitika’da tanımlar. Veri sahibi iş birimi, İşbu Politika içerisindeki uygun yöntemi uygun durumagöre belirleyerek uygulamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin imhası sırasında GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI çalışanları aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçerekimhayı gerçekleştirir: 1.Üzerine Yazma Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine yazılımlarla en az 8 kez 0 ve 1’lerdenoluşan rassal veriler yazılarak eski verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir. 2.Manyetize Etme Manyetik medyanın yüksek değerde manyetik alanda fiziksel değişime sokularak üzerindeki verininokunamaz hale getirilmesi işlemidir. 3.Fiziksel Yok Etme Optik medya veya manyetik medyanın eritme, toz haline getirme, öğütme ve benzeri işlemlerlefiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Manyetize etme veya üzerine yazma metotlarının başarısızolduğu durumlarda uygulanabilir. 4.Bulut İmhası Bulut sistemler üzerinde tutulan kişisel verilerin imha bildiriminin anlaşmalı servis sağlayıcıyayapılmasının ardından kişisel verilerin şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının imha edilmesiişlemidir. 5.Çevresel Sistemlerde Yer Alan Kişisel Verilerin İmhası Yazıcı, parmak izi ünitesi, kapı giriş turnikesi gibi sistemler içerisinde yer alan kişisel verileribarındıran mevcut ise iç ünite, mevcut değil ise tüm cihaz üzerinde üzerine yazma, manyetize etmeveya fiziksel yok etme uygulanarak yapılması gereken imha işlemidir. Bu tip imhaların, cihazlarınyedekleme, bakım ve benzeri işlemlere tabi olmasından önce uygulanması zorunludur.
 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
8.1. Periyodik İmha ve Yasal Saklama Süreleri Yasal saklama ve imha sürelerini dolduran fiziksel ve dijital veriler, periyodik olarak imha edilir.GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortayaçıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim halegetirir. Periyodik imha, tüm kişisel veriler için 6 aylık zaman aralıklarında gerçekleştirilir. Silinen, yokedilen ve anonim hale getirilen verilere ilişkin işlemlerin diğer hukuki yükümlülüklerden ari en az 3yıl süre ile saklanır. Veri sahiplerinin GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI’ye başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini talep ettiği durumlarda kişisel verileri işleme şartlarının mevcut durumunu kontrol ederve buna bağlı ilgili aksiyonları alır. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebekonu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI, ilgili kişinin talebini en geçotuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncükişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdindeYönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTIilgili veri sahibinegerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir ve ret cevabını ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılıolarak ya da elektronik ortamda bildirir.
 1. POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
 2. İlgili mevzuatta yapılacak her türlü resmi değişikliğin ardından bu değişiklerle uyumlu olacakşekilde GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTItarafından İşbu Politika’da değişiklik yapılabilir.
2.GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTI, Politika üzerinde yaptığı değişiklikleri incelenebilir olacak şekilde güncelleyerek eposta yolu ile çalışanlarıyla paylaşacak ve kurumsal internet üzerinden çalışanlarının erişiminesunacaktır.
 1. YÜRÜRLÜK
GÜNERLER TEKSTIL SAN.TIC. LTD. ŞTItarafından hazırlanan işbu Politika 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.